Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza-Modrzewskiego w Rybniku. W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału (art. 83 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14.12.2016r).


Zarząd Rady Rodziców
Przewodniczący Rady Rodziców:
 Marcin Śpiewok
Zastępcy Przewodniczącego Rady Rodziców:
Mierzejewska Ludmiła
Pyszny Daniel
Sekretarz: Mierzejewska Ludmiła
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Rożek Bartłomiej
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Spisak Filip
Smolnik Michał


Informacja dla rodziców uczniów II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego w Rybniku.

Rada Rodziców wspiera działalność statutową szkoły między innymi poprzez:

  • wydatki na cele szkolne (programy typu Erasmus, wymiany międzynarodowe młodzieży, współpraca z innymi placówkami szkolnymi, uroczystości szkolne, itp.)
  • dofinansowanie konkursów, olimpiad i imprez o charakterze ogólnoszkolnym lub międzyszkolnym,
  • sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,
  • nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych lub sportowych,
  • sfinansowanie części kosztów reprezentacyjnego zespołu artystycznego lub sportowego szkoły,
  • zakup książek, środków dydaktycznych, sprzętu technicznego innych środków ułatwiających efektywne funkcjonowanie szkoły,
  • finansowanie własnych projektów Rady Rodziców, jak budowa bądź remont pracowni lub gabinetu przedmiotowego, wyposażenie szkoły w nową aparaturę, renowację urządzeń rekreacyjno-sportowych,
  • pomoc materialna dla dzieci z najuboższych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, dojazdu do szkoły lub zakupu podręczników, lub inne wydatki na umotywowany i udokumentowany wniosek wychowawcy klasy i po zaopiniowaniu wniosku przez dyrektora szkoły.

Plan wydatków corocznie jest opracowywany i zatwierdzany uchwałą Rady Rodziców na podstawie dobrowolnie zadeklarowanych kwot przez rodziców w poszczególnych klasach. Proponowana kwota po wielu latach została decyzją Rady Rodziców z maja 2023 roku podniesiona do 45 zł miesięcznie.


Wpłaty są realizowane bezpośrednio na spotkaniu z wychowawcą w klasie lub konto Rady Rodziców (prosimy o podanie w tytule klasy oraz nazwiska i imienia dziecka). Za wszystkie dokonane wpłaty dziękujemy.
Kontrolę nad prawidłowością i zasadnością wydatkowanych środków finansowych szczegółowo prowadzi 3 osobowa Komisja Rewizyjna Rady Rodziców.


Nr konta Rady Rodziców:
VELO Bank: 42 1560 0013 2000 1761 4794 4400.
Adres:
Rada Rodziców przy II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza-Modrzewskiego w Rybniku,
ul. Mikołowska 19
44-200 Rybnik

Regulamin Rady Rodziców