1. Czytelnikami biblioteki szkolnej mogą być uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi oraz rodzice uczniów naszego liceum i gimnazjum.
 2. Zapisy czytelników klas pierwszych odbywają się na początku nowego roku szkolnego. Każdy uczeń otrzymuje bezpłatnie kartę z kodem kreskowym, która uprawnia go do korzystania z wypożyczalni. Ponowne wydanie karty czytelnika (w razie zgubienia lub zniszczenia) wiąże się z opłatą ustalaną przez Dyrektora na początku roku szkolnego.
 3. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć trzy książki, w tym dwie lektury szkolne.
  W przypadku, gdy uczeń przygotowuje się do konkursu, olimpiady lub przygotowuje pracę pisemną, ilość książek i termin zwrotu uzgadnia z nauczycielem bibliotekarzem.
 4. Termin zwrotu wypożyczonej lektury mija po dwóch tygodniach. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu, o ile książka nie jest poszukiwana przez innego czytelnika.
 5. W zbiorach biblioteki znajdują się książki należące do księgozbioru podręcznego, z których czytelnik może skorzystać wyłącznie w czytelni.
 6. Czytelnik korzystający z czytelni, centrum informacji multimedialnej, zobowiązany jest do pozostawienia swoich rzeczy w wyznaczonym miejscu i wpisania się do zeszytu czytelni.
 7. W przypadku zagubienia książki czytelnik zobowiązany jest zwrócić inny egzemplarz tego samego tytułu lub co najmniej tego samego rodzaju (np. lektura za lekturę, powieść młodzieżowa za powieść młodzieżową).
 8. Książki wydaje się czytelnikom do rąk własnych. Użytkownik wypożycza zbiory wykorzystując wyłącznie własną kartę biblioteczną.
 9. Czytelnik może również wypożyczyć do domu niektóre czasopisma.
 10. W bibliotece można korzystać z komputera, Internetu i drukarki na zasadach ustalanych doraźnie przez Dyrektora szkoły.
 11. Uczniowie kończący klasę oraz czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do rozliczenia się z wypożyczonych materiałów. Nierozliczenie się w wyznaczonym terminie wymaga uzyskania zaświadczenia uprawniającego do odebrania dokumentów z sekretariatu.
 12. W bibliotece szkolnej są gromadzone, ewidencjonowane i wypożyczane podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne, przekazane przez Dyrektora szkoły w ramach dotacji celowej, zgodnie z ustalonym regulaminem korzystania z tych materiałów.

Aktualizacja regulaminu: 30.08.2015r.