mgr Ewelina Maj (od 1 września 2022)

mgr Maria Malinowska (od 2002 do 2022)
Maria Malinowska jest absolwentką II Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku. W latach 1977 – 1981 studiowała matematykę na Uniwersytecie Śląskim. Karierę zawodową rozpoczęła w Zespole Szkół Zawodowych przy Hucie Batory w Chorzowie. Po dwóch latach podjęła pracę w naszym liceum jako nauczyciel matematyki. W marcu 2002r stanęła do konkursu na dyrektora szkoły, który wygrała i została dyrektorem szkoły na pięcioletnią kadencję od 1. IX 2002r. Zamężna, ma dwoje dzieci.

mgr Tadeusz Otremba (od 1984 do 2002)
Dyrektor Otremba przejął doskonale funkcjonujące liceum, mogące poszczycić się wieloma osiągnięciami. Zgodnie z wymogami nowych czasów musiał stać się dyrektorem – menedżerem, promującym szkołę, dbającym o jej rozwój i konkurencyjność, utrzymującym wysoki poziom nauczania. W ciągu kilkunastu ostatnich lat zmodernizowane i wzbogacone zostały szkolne pracownie przedmiotowe. Wyremontowano salę gimnastyczną, stworzono strzelnicę małokalibrową i ścianę wspinaczkową. Wzbogacenie bazy dydaktycznej szło w parze z dbałością o estetykę szkoły i jej otoczenia (zwycięstwo w konkursie „Najładniej utrzymane i zadbane otoczenie placówki oświatowej i wychowawczej” w 1997r.). Dyrektor Otremba dbał również o utrzymanie wysokiego poziomu nauczania – lista finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych na szczeblu centralnym powiększała się w szybkim tempie. Młodzież II LO odnosi sukcesy międzynarodowe (sukces Katarzyny Kirmel na Światowej Wystawie Młodzieżowych Pomysłów w Tokio). Najzdolniejsi uczniowie szkoły uzyskiwali prestiżowe stypendia. Nic więc dziwnego, że II LO im Hanki Sawickiej stało się liczącą się szkołą nie tylko w mieście, ale także w województwie i w kraju (świadczą o tym wyniki różnorodnych rankingów, zwłaszcza zaś VII miejsce wśród najlepszych w Polsce liceów o profilu matematyczno – przyrodniczym w rankingu „Polityki” z 1993r.). Kierowane przez dyrektora Otrembę liceum utrzymuje także kontakty zagraniczne – współpracuje z francuską szkołą w Saint Vallier, niedawno zaś młodzież gościła w Parlamencie Europejskim w Strassbourgu. O sukcesie szkoły może świadczyć fakt, że II LO przyciąga coraz to większą liczbę kandydatów na uczniów do liceum. To zasługa wszystkich nauczycieli oraz koordynującego ich działania Dyrektora.

mgr Mieczysław Kula (od 1974 do 1984)
Dyrektor Kula w ciągu dziesięciolecia kierowania szkołą zjednał sobie sympatię zarówno uczniów jak i nauczycieli. Zadbał o tzw. kapitał ludzki szkoły. Doceniał i promował twórczych nauczycieli oraz nowatorskie metody nauczania. Otaczał opieką uczniów szczególnie uzdolnionych, sprzyjał ich intelektualnemu rozwojowi i stwarzał warunki umożliwiające im osiąganie sukcesów. Jako opiekun spolegliwy indywidualizował pracę nie tylko z uczniem, ale także z nauczycielem. Dyrektor Kula czynił również starania o wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły (II LO otrzymało dobrze wyposażoną pracownię matematyczną i laboratorium językowe). Osiągnął swój cel – o bardzo wysokim poziomie nauczania najlepiej świadczy fakt, iż w tym okresie uczniowie II LO odnosili znaczące sukcesy w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu centralnym. Szkoła mogła poszczycić się finalistami i laureatami olimpiady biologicznej, polonistycznej, geograficznej, chemicznej, historycznej, języka rosyjskiego, wiedzy technicznej oraz wiedzy o Polsce i świecie współczesnym. Dyrekcja II LO została uhonorowana przez Komitet Główny Olimpiady Biologicznej dyplomem uznania za przygotowanie młodzieży do olimpiad biologicznych w latach 1971 – 1981. Tryumfy święcił również szkolny chór i zespół instrumentalno – wokalny. W dowód uznania dla dobrej pracy Dyrekcji szkoły i nauczycieli II LO wpisano w 1979r. do księgi zasłużonych dla miasta Rybnika.

mgr Antoni Jarosz (od 1947 do 1974)
Dyrektor Jarosz pełnił swoją funkcję w okresie wyjątkowo trudnym. Przejął szkołę bezpośrednio po wojnie w stanie nie do pozazdroszczenia (w latach 1945 – 1947 był dyrektorem Powszechnej Szkoły Publicznej nr. 5). Budynek był zdewastowany, wyposażenie placówki rozkradzione. Można powiedzieć, że zadaniem dyrektora stało się zorganizowanie szkoły od podstaw. Nowo utworzone liceum należało wyposażyć we wszystkie niezbędne do prowadzenia zajęć w tego typu szkole pracownie i pomoce naukowe. Dyrektor Jarosz okazał się doskonałym organizatorem – koordynował działania wielu instytucji, szukał pomocy w różnych miejskich urzędach. W rezultacie tych działań zaczęły powstawać pracownie – najpierw fizyczna, potem następne. Następujące po sobie w szybkim tempie reformy w oświacie wymagały od dyrektora także doskonałego przygotowania merytorycznego. Dla dyrektora Jarosza duże znaczenie miała również działalność opiekuńczo – wychowawcza (starania o pomoc stypendialną dla najuboższych uczennic, tworzenie różnorodnych sekcji i kół zainteresowań, organizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych, działalność szkolnego Klubu Sportowego). Szkoła już wtedy, w tych trudnych powojennych latach, zaczęła odnosić sukcesy (sportowe, recytatorskie) – w powiecie, w województwie. W następnych latach dyr. Jarosz położył nacisk na edukację kulturalną i estetyczną licealistów. O jakości tej pracy niech świadczy np. fakt, iż to w auli II LO odbyła się 10 października 1963r. inauguracja II Rybnickich Dni Literatury, zaś obecnością swą zaszczycili szkołę m.in. Julian Przyboś, Mieczysław Jastrun, Tadeusz Nowak i Anna Kamieńska. Trzydzieści lat pracy dyrektora Jarosza to okres dynamicznego rozwoju szkoły. Konsekwentna, rzetelna praca, duże wymagania stawiane nauczycielom i uczniom, żelazna dyscyplina – to cechy charakterystyczne jego pracy. W pamięci wychowanków i współpracowników dyrektor Jarosz pozostał jako człowiek surowy, może nieco nieprzystępny, ale w sytuacjach trudnych i krytycznych – pomocny i życzliwie wspierający.