„Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja” w roku szkolnym 2022/2023

Zarząd Województwa Śląskiego wyznaczył termin naboru Wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2022/2023, w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja” oraz zatwierdził wzory dokumentów niezbędnych do jego realizacji oraz Regulamin Użytkownika aplikacji, służącej do generowania Wniosków o przyznanie stypendium.

Termin naboru został ustalony na okres: od 27 września 2022 r. do 31 października 2022 r.

Szczegółowy sposób przygotowania i złożenia Wniosków:

 1. Przygotowanie Wniosku o udzielenie stypendium w roku szkolnym 2022/2023, jest możliwe wyłącznie za pomocą Aplikacji służącej do generowania Wniosków o przyznanie stypendium, udostępnionej na stronie internetowej projektu.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące korzystania z ww. narzędzia, zostały zawarte w Regulaminie Aplikacji służącej do generowania Wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2022/2023, w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja”.

 1. Przygotowany za pomocą Aplikacji Wniosek, należy wygenerować w formacie PDF, a następnie przesłać go wraz z załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
 1. Nabór Wniosków jest prowadzony w dwóch formach:

   – w formie elektronicznej –   przy wykorzystaniu platformy elektronicznej ePUAP – Wniosek wraz z załącznikami winien zostać podpisany przez Wnioskodawcę za pomocą podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego za pośrednictwem Profilu Zaufanego, a następnie przesłany za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,lub  –  w formie pisemnej – poprzez złożenie podpisanego Wniosku w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej (listownie) na jeden z poniższych adresów:

    – Kancelaria Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;    – Biuro Zamiejscowe w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała;    – Biuro Zamiejscowe w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa.

Jeśli nie korzystali Państwo wcześniej z platformy ePUAP, zachęcamy do zapoznania się z filmem instruktażowym, w którym krok po kroku pokazujemy jak łatwo i szybko można założyć konto na platformie ePUAP.

Dodatkowo przygotowaliśmy instrukcję w jaki sposób złożyć Wniosek o przyznanie stypendium za pomocą platformy ePUAP.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, zaleca składanie Wniosków o przyznanie stypendium poprzez darmową platformę ePUAP, jako łatwy, bezpieczny i bardzo sprawny sposób przekazywania dokumentów.

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej projektu, w zakładce: Dokumenty i wytyczne rok szkolny 2022/2023.

Kryteria obowiązkowe do spełnienia, aby ubiegać się o stypendium w roku szkolnym 2022/2023 to:

Uczniowie/uczennice klas 1 szkoły ponadpodstawowej:
a) uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) na terenie województwa śląskiego;
b) uzyskanie średniej ocen z trzech przedmiotów kierunkowych (w tym nauczanych dwujęzycznie) na poziomie co najmniej „5,67”, tj. obligatoryjnie z matematyki i jednego z języków obcych nowożytnych oraz jednego wybranego przez ucznia/uczennicę pozostałego przedmiotu z grupy określonych w § 1 pkt 14 Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja; z zastrzeżeniem, iż w ramach przedmiotów kierunkowych mogą zostać wykazane jedynie te przedmioty, z których uczeń/uczennica otrzymał/a: z dwóch przedmiotów ocenę 6,00, a z jednego przedmiotu ocenę co najmniej 5,00;
c) uzyskanie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów wyszczególnionych na świadectwie szkolnym, na poziomie co najmniej „5,51”.

 Uczniowie/uczennice klas 2-5 szkoły ponadpodstawowej:
a)uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) na terenie województwa śląskiego;
b) uzyskanie średniej ocen z trzech przedmiotów kierunkowych (w tym nauczanych dwujęzycznie) na poziomie co najmniej „5,33”, tj. obligatoryjnie z matematyki i jednego z języków obcych nowożytnych oraz jednego wybranego przez ucznia/uczennicę przedmiotu z grupy określonych w § 1 pkt 14 Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja; z zastrzeżeniem, iż w ramach przedmiotów kierunkowych mogą zostać wykazane jedynie te przedmioty, z których uczeń/uczennica otrzymał/a co najmniej: z jednego przedmiotu ocenę 6,00, a z pozostałych dwóch przedmiotów ocenę co najmniej 5,00;
c) uzyskanie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów wyszczególnionych na świadectwie szkolnym, na poziomie co najmniej „5,18”.

Średnia zostanie zweryfikowana na podstawie świadectwa szkolnego, wydanego na zakończenie roku szkolnego tj. 2021/2022.

Kryteria dodatkowe, za ich spełnienie można uzyskać dodatkowe punkty:

Uczniowie/uczennice klas 1 szkoły ponadpodstawowej:
a) uzyskanie w roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W ramach ocenianego kryterium honorowane będą przedmioty kluczowe oraz przedmioty pozostałe.

Uczniowie/uczennice klas 2-5 szkoły ponadpodstawowej:
a) uzyskanie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, tytułu laureata lub finalisty olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W ramach ocenianego kryterium honorowane będą przedmioty kluczowe oraz przedmioty pozostałe.

Kryteria dodatkowe wspólne dla klas 1 – 5 szkoły ponadpodstawowej:
a)realizacja w roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, indywidulanego programu lub toku nauki, ze względu na szczególne uzdolnienia, z jednego lub kilku przedmiotów kluczowych lub przedmiotów pozostałych lub ze wszystkich obowiązujących przedmiotów, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
b) uczeń/uczennica jest osobą z niepełnosprawnościami.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o stypendium to:

   – Wniosek o przyznanie stypendium,

   – Świadectwo szkolne wydane na zakończenie roku szkolnego 2021/2022,

   – Podpisane oświadczenie kandydata na Opiekuna dydaktycznego Stypendysty.

Ponadto, Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie punktów w ramach kryteriów dodatkowych jest zobowiązany dołączyć do Wniosku dokumenty, poświadczające spełnienie poszczególnych kryteriów, zgodnie z § 5 ust. 16 Regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja”.

 

 

Pomoc uczniom niepełnosprawnym

 

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – wzór Wniosku do Wojewody na 2022 r.

https://bip.kuratorium.katowice.pl/index.php/zadania-publiczne-bip/wsparcie-uczniow-niepelnosprawnych/rzadowy-program-pomocy-uczniom-niepelnosprawnym-wzor-wniosku-do-wojewody-na-2022-r/

 

 

 

 

„Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja”

Zarząd Województwa Śląskiego wyznaczył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja” oraz zatwierdził wzory dokumentów niezbędnych do jego realizacji.

Termin naboru został ustalony na okres: od 28 września 2020 r. do 30 października 2020 r.

Szczegóły na stronie:

https://efs-stypendia.slaskie.pl/content/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-w-ramach-projektu–slaskie-inwestujemy-w-talenty—vi-edycja
Wszystkimi sprawami związanymi ze stypendiami zajmuje się pani psycholog Beata Chojnacka.

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę rankingową wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja”. Wśród 792 stypendystów, aż 56 to uczniowie naszej szkoły.

Gratulujemy 🙂

WYKAZ UCZNIÓW II LO W RYBNIKU,  KTÓRZY OTRZYMALI STYPENDIUM „ŚLĄSKIE INWESTUJEMY W TALENTY – VI EDYCJA” W ROKU SZKOLNYM 2020/21  

 1. Kubiś Paweł 
 2. Romanik Kamil 
 3. Kisiel Maja 
 4. Grzeszczak Joanna 
 5. Przybyłek Wiktoria 
 6. Gralak Nadia 
 7. Majdzik Michał 
 8. Mol Małgorzata 
 9. Łukasik Adam 
 10. Skrzypiec Matylda 
 11. Tomaszewska Maja 
 12. Ziebura Piotr 
 13. Mańka Magdalena 
 14. Pieczka Martyna 
 15. Noczeńska Natalia 
 16. Głowacz Patryk 
 17. Kubica Agata 
 18. Niedobecki Paweł 
 19. Rudzka Iga 
 20. Szopniewski Rafał 
 21. Wawrzyniak Kajetan 
 22. Wrożyna Zofia 
 23. Paszenda Patrycja 
 24. Chowaniec Monika 
 25. Oleś Marta 
 26. Kurek Dominika 
 27. Witoszek Jakub 
 28. Chrapek Natalia 
 29. Bartczak Paulina 
 30. Sztwiertnia Patrycja 
 31. Belkhayat Wiktor 
 32. Bugla Kacper 
 33. Fuchs Przemysław 
 34. Nowak Szymon 
 35. Wowra Milan 
 36. Przybylski Wojciech 
 37. Gonsior Emilia 
 38. Koczy Marta 
 39. Legiżynski Piotr 
 40. Zdziarska Wiktoria 
 41. Cichoń Weronika 
 42. Krymer Jacek 
 43. Bołaz Martyna 
 44. Jacek Robert 
 45. Skowron Weronika 
 46. Tomiczek Mateusz 
 47. Pifczyk Jan 
 48. Dziurski Patryk 
 49. Poniewierka Bartosz 
 50. Mańka Magdalena 
 51. Przybyłek Wiktoria 
 52. Pieczka Martyna 
 53. Pikuła Paulina 
 54. Piontek Wiktoria 
 55. Seman Agata 
 56. Tobiczyk Wiktoria