W 2001 powołane zostało do życia Stowarzyszenie Przyjaciół II LO, skupiające byłych absolwentów oraz sympatyków szkoły. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie działalności dydaktycznej, wychowawczej i oświatowej Liceum, przyczynianie się do inicjatyw mających na celu niesienie pomocy finansowej oraz organizacja spotkań integrujących absolwentów szkoły.
Działalność Stowarzyszenia oparta jest na owocnej współpracy z Urzędem Miasta Rybnika, Radą Miasta oraz Radą Dzielnicy Rybnik Północ.W 2003 roku Stowarzyszenie zorganizowało bardzo ważne przedsięwzięcie wieńczące obchody Roku Modrzewskiego – Piknik Przyjaciół II LO. Szeroko promowana w mediach impreza została zainicjowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół II LO jako spotkanie uczniów, nauczycieli, absolwentów oraz sympatyków szkoły. Z pomocą członków Stowarzyszenia oraz pracowników szkoły udało się przygotować wspólną zabawę w konwencji rockowo-jazzowej oraz szereg imprez towarzyszących, takich jak wystawy, stoiska, loterie. Dochód z imprezy przeznaczony został na rzecz szkoły. Ważnym założeniem Pikniku była prezentacja osiągnięć naszych uczniów w dziedzinie nauki oraz promocja ich działalności artystycznej.
Piknik stał się w naszej szkole imprezą cykliczną.

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół II LO w Rybniku

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§1

Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Przyjaciół II LO w Rybniku” zwane dalej „stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu:

 • wspieranie działalności dydaktycznej, wychowawczej i oświatowej II Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku,
 • przyczynianie się do inicjatyw mających na celu niesienie pomocy finansowej temu liceum,
 • wspieranie organizacyjne osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działanie,
 • prowadzenie rejestru absolwentów,
 • jednoczenie środowiska absolwentów,
 • wspieranie absolwentów.
§2
 1. Stowarzyszenie działa na terenie całego kraju, siedzibą stowarzyszenia jest miasto Rybnik.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 ze zmianami) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4
 1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji.
 2. Stwarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
§5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

Rozdział II
Cel i środki działania

§6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele:

 1. Organizuje dla aktualnych uczniów grupy zainteresowań, spotkania, sympozja, narady, konferencje i seminaria, seminaria także wycieczki, obozy i obozy naukowe,
 2. Prowadzi działalność informacyjną i wydawniczą na podstawie obowiązującego prawa,
 3. Powołuje fundacje w ramach obowiązującego prawa,
 4. Prowadzi działalność integrującą członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
 5. Podejmuje inne formy działalności dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
§7

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach, z przeznaczeniem zysków na cele statutowe Stowarzyszenia. Działalność gospodarcza prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział III
Członkowie – ich prawa i obowiązki
§8

Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§9
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, akceptująca cele i zdania Stowarzyszenia i która przez złożenie deklaracji zobowiązuje się do działania na rzecz Stowarzyszenia i przestrzegania statutu.
 2. Członkiem zwyczajnym zostaje się po akceptacji pisemnej deklaracji przez Zarząd Stowarzyszenia zwykła większością głosów w według uchwały.
§10
 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna jak również osoba prawna, która akceptuje statut Stowarzyszenia i deklaruje pomoc na jego rzecz.
 2. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji, podejmując w tej kwestii stosowną uchwałę.
§11
 1. Członkostwo honorowe nadawane jest przez Walne Zebranie Członków osobom, które wniosły znaczny wkład w działalność Stowarzyszenia i urzeczywistnienia jego zadań i celów statutowych.
 2. Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.
§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
 2. Brać udział w pracach wszystkich agencji Stowarzyszenia.
 3. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia w zakresie jego działalności.
 4. Odwoływać się do decyzji Zarządu do Walnego Zebrania Członków.
 5. Korzystać z innych możliwości jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
§13

Członkiem wspierającym i honorowym przysługują uprawnienia wymienione w § 12 ptk. 2-5.

§14

Członkowie mają obowiązek:

 1. Czynnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
 2. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
 3. Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia
 4. Regularnie opłacać składki
§15
 1. Członkostwo wygasa w skutek śmierci członka (z jego datą).
 2. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia następuje na skutek utraty praw publicznych.
 3. Wykreślenie członka ze Stowarzyszenia następuje na skutek:
  a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
  b) zalegania z opłacaniem składek przez okres 1 roku,
  c) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
  d) z powodu utraty praw publicznych wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
  e) działania niezgodnego ze statutem Stowarzyszenia.
 4. Wykluczenie lub wykreślenie członka następuje z datą podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków.
§16

Godności członka honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu w przypadku sprzeniewierzenia się celom i zadaniom Stowarzyszenia lub rażącego naruszenia postanowień statusu.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§17
 1. Władzami stowarzyszenia są:
  – Walne Zebranie Członków
  – Zarząd
  – Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.
 3. Wyboru władz dokonuje się w głosowaniu tajny, a uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
§18

Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz na rok, a do jego kompetencji należy:

 1. Wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 2. Udzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. Podejmowanie uchwałą w sprawach działalności merytorycznej, organizacyjnej i finansowej Stowarzyszenia,
 4. Ustalenie wysokości składek członkowskich oraz terminów ich wpłat,
 5. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
 6. Uchwalenie statutu Stowarzyszenia i wprowadzanie w nim zmian,
 7. Rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu,
 8. Wykluczenie lub wykreślenie członka Stowarzyszenia,
 9. Rozwiązanie Stowarzyszenia.
§19

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§20
 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej ½ liczby członków, a w sprawach uchwalenie spraw statutu większości 2/3 głosów w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
§21

W Walnym zebraniu członków stowarzyszenia biorą udział członkowie zwyczajni z głosem decydującym, zaś członkowie honorowi, wspierający i zaproszeni gości – z głosem doradczym.

§22

Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu (5) do siedmiu (7) członków. Na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera się ze swego grona Prezesa, Zastępcę Prezesa, Sekretarza i Skarbnika oraz 1 do 3 innych członków Zarządu.
Do zadań Zarządu należy:

 1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania członków.
 2. Reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 3. Zwoływanie i organizowanie Walnych Zebrań Członków.
 4. Uchwalanie planów pracy i czuwanie nad ich realizacją.

§ 23

 1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§24

Uchwały Zarządu sprzeczne ze statutem lub uchwałami Walnego Zebrania Członków mogą być uchylone przez Walne Zebranie.

§25
 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy na pierwszym zebraniu wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia ani pozostawać w stosunku do pracy lub zlecenia w organach prowadzonych przez Stowarzyszenie.

§26

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia, a do jej zadań należy w szczególności:

 1. kontrolowanie nie mniej raz w roku działalności Stowarzyszenia
 2. przekazywanie Zarządowi wniosków pokontrolnych
 3. przedstawienie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia
 4. wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
 5. przeprowadzanie innych działań kontrolnych zaleconych przez Walne Zebranie Członków

§27

Mandat członka władz wybieralnych Stowarzyszenia wygasza z upływem kadencji, a w czasie jej trwania na skutek :

 1. ustania członkostwa Stowarzyszeniu
 2. rezygnacja z mandatu
 3. odwołanie ze składu władz lub rozwiązania danej władzy

 

§28

Odwołanie członka ze składu władz może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z powodu nie wypełniania przez niego przyjętych obowiązków. Uzupełnienie vacatu w składzie władz może nastąpić uchwałą Walnego zebrania członków Stowarzyszenia.

Rozdział V
Fundusze i Majątek Stowarzyszenia

 

§29

Na majątek stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§30

Fundusze stowarzyszenia powstają:

 1. ze składek i opłat członkowskich
 2. z dochodów działalności gospodarczej Stowarzyszenia zgodnie z określonymi w tej kwestii obowiązującymi przepisami prawa.
 3. z przyjętych darowizn, spadków i zapisów z zachowaniem obowiązujących przepisów
 4. z ofiarności publicznej

§31

 1. Stowarzyszenie lokuje pieniądze na koncie bankowym w udziałach, akcjach i innych składnikach majątkowych.
 2. Operacje finansowe oraz majątek Stowarzyszenia są ewidencjonowane księgowości według obowiązujących przepisów.
 3. Rok budżetowy i sprawozdawczy ustala się zgodnie z rokiem kalendarzowym.
§ 32

W imieniu Stowarzyszenia dokumenty związane ze zobowiązaniami finansowymi podpisują dwie osoby: Prezes Stowarzyszenia lub Sekretarz oraz Skarbnik. Pozostałe dokumenty podpisują: Prezes, Sekretarz lub Skarbnik wraz z drugim członkiem zarządu.

Rozdział VI
Tryb likwidacji Stowarzyszenia
§ 33
 1. Rozwiązane Stowarzyszenia może nastąpić na walnym zebraniu, specjalnie w tym celu zwołanym uchwałą podjętą większością ¾ głosów oddanych przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
 2. Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną.
 3. O przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji Stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie, które podjęło uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 34

W razie rozwiązania Stowarzyszenia przez sąd, majątek Stowarzyszenia przejmie Stowarzyszenie, które podejmie się kontynuowania działalności i finansowania instytucji powołanych do życia przez Stowarzyszenie.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 35
 1. Pierwsze Walne Zebranie Stowarzyszenia odbędzie się w terminie do 14-stu dni od daty postanowienia sądowego o rejestracji Stowarzyszenia.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Prezes Stowarzyszenia: Jacek Mura

Zastępca Prezesa Stowarzyszenia: Maria Malinowska

Sekretarz Stowarzyszenia: Krzysztof Kryj

Skarbnik Stowarzyszenia: Mariola Galocz

Członek Stowarzyszenia: Mariola Madzia

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia:

Przewodnicząca: Grażyna Potera

Sekretarz: Janusz Ostrowski

Członek: Maria Sentycz 

O Stowarzyszeniu

W 2001 powołane zostało do życia Stowarzyszenie Przyjaciół II LO, skupiające byłych absolwentów oraz sympatyków szkoły. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie działalności dydaktycznej, wychowawczej i oświatowej Liceum, przyczynianie się do inicjatyw mających na celu niesienie pomocy finansowej oraz organizacja spotkań integrujących absolwentów szkoły.
Działalność Stowarzyszenia oparta jest na owocnej współpracy z Urzędem Miasta Rybnika, Radą Miasta oraz Radą Dzielnicy Rybnik Północ.W 2003 roku Stowarzyszenie zorganizowało bardzo ważne przedsięwzięcie wieńczące obchody Roku Modrzewskiego – Piknik Przyjaciół II LO. Szeroko promowana w mediach impreza została zainicjowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół II LO jako spotkanie uczniów, nauczycieli, absolwentów oraz sympatyków szkoły. Z pomocą członków Stowarzyszenia oraz pracowników szkoły udało się przygotować wspólną zabawę w konwencji rockowo-jazzowej oraz szereg imprez towarzyszących, takich jak wystawy, stoiska, loterie. Dochód z imprezy przeznaczony został na rzecz szkoły. Ważnym założeniem Pikniku była prezentacja osiągnięć naszych uczniów w dziedzinie nauki oraz promocja ich działalności artystycznej.
Piknik stał się w naszej szkole imprezą cykliczną.

Statut

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół II LO w Rybniku

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§1

Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Przyjaciół II LO w Rybniku” zwane dalej „stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu:

 • wspieranie działalności dydaktycznej, wychowawczej i oświatowej II Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku,
 • przyczynianie się do inicjatyw mających na celu niesienie pomocy finansowej temu liceum,
 • wspieranie organizacyjne osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działanie,
 • prowadzenie rejestru absolwentów,
 • jednoczenie środowiska absolwentów,
 • wspieranie absolwentów.
§2
 1. Stowarzyszenie działa na terenie całego kraju, siedzibą stowarzyszenia jest miasto Rybnik.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 ze zmianami) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4
 1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji.
 2. Stwarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
§5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

Rozdział II
Cel i środki działania

§6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele:

 1. Organizuje dla aktualnych uczniów grupy zainteresowań, spotkania, sympozja, narady, konferencje i seminaria, seminaria także wycieczki, obozy i obozy naukowe,
 2. Prowadzi działalność informacyjną i wydawniczą na podstawie obowiązującego prawa,
 3. Powołuje fundacje w ramach obowiązującego prawa,
 4. Prowadzi działalność integrującą członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
 5. Podejmuje inne formy działalności dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
§7

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach, z przeznaczeniem zysków na cele statutowe Stowarzyszenia. Działalność gospodarcza prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział III
Członkowie – ich prawa i obowiązki
§8

Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§9
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, akceptująca cele i zdania Stowarzyszenia i która przez złożenie deklaracji zobowiązuje się do działania na rzecz Stowarzyszenia i przestrzegania statutu.
 2. Członkiem zwyczajnym zostaje się po akceptacji pisemnej deklaracji przez Zarząd Stowarzyszenia zwykła większością głosów w według uchwały.
§10
 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna jak również osoba prawna, która akceptuje statut Stowarzyszenia i deklaruje pomoc na jego rzecz.
 2. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji, podejmując w tej kwestii stosowną uchwałę.
§11
 1. Członkostwo honorowe nadawane jest przez Walne Zebranie Członków osobom, które wniosły znaczny wkład w działalność Stowarzyszenia i urzeczywistnienia jego zadań i celów statutowych.
 2. Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.
§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
 2. Brać udział w pracach wszystkich agencji Stowarzyszenia.
 3. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia w zakresie jego działalności.
 4. Odwoływać się do decyzji Zarządu do Walnego Zebrania Członków.
 5. Korzystać z innych możliwości jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
§13

Członkiem wspierającym i honorowym przysługują uprawnienia wymienione w § 12 ptk. 2-5.

§14

Członkowie mają obowiązek:

 1. Czynnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
 2. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
 3. Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia
 4. Regularnie opłacać składki
§15
 1. Członkostwo wygasa w skutek śmierci członka (z jego datą).
 2. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia następuje na skutek utraty praw publicznych.
 3. Wykreślenie członka ze Stowarzyszenia następuje na skutek:
  a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
  b) zalegania z opłacaniem składek przez okres 1 roku,
  c) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
  d) z powodu utraty praw publicznych wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
  e) działania niezgodnego ze statutem Stowarzyszenia.
 4. Wykluczenie lub wykreślenie członka następuje z datą podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków.
§16

Godności członka honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu w przypadku sprzeniewierzenia się celom i zadaniom Stowarzyszenia lub rażącego naruszenia postanowień statusu.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§17
 1. Władzami stowarzyszenia są:
  – Walne Zebranie Członków
  – Zarząd
  – Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.
 3. Wyboru władz dokonuje się w głosowaniu tajny, a uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
§18

Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz na rok, a do jego kompetencji należy:

 1. Wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 2. Udzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. Podejmowanie uchwałą w sprawach działalności merytorycznej, organizacyjnej i finansowej Stowarzyszenia,
 4. Ustalenie wysokości składek członkowskich oraz terminów ich wpłat,
 5. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
 6. Uchwalenie statutu Stowarzyszenia i wprowadzanie w nim zmian,
 7. Rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu,
 8. Wykluczenie lub wykreślenie członka Stowarzyszenia,
 9. Rozwiązanie Stowarzyszenia.
§19

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§20
 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej ½ liczby członków, a w sprawach uchwalenie spraw statutu większości 2/3 głosów w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
§21

W Walnym zebraniu członków stowarzyszenia biorą udział członkowie zwyczajni z głosem decydującym, zaś członkowie honorowi, wspierający i zaproszeni gości – z głosem doradczym.

§22

Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu (5) do siedmiu (7) członków. Na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera się ze swego grona Prezesa, Zastępcę Prezesa, Sekretarza i Skarbnika oraz 1 do 3 innych członków Zarządu.
Do zadań Zarządu należy:

 1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania członków.
 2. Reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 3. Zwoływanie i organizowanie Walnych Zebrań Członków.
 4. Uchwalanie planów pracy i czuwanie nad ich realizacją.

§ 23

 1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§24

Uchwały Zarządu sprzeczne ze statutem lub uchwałami Walnego Zebrania Członków mogą być uchylone przez Walne Zebranie.

§25
 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy na pierwszym zebraniu wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia ani pozostawać w stosunku do pracy lub zlecenia w organach prowadzonych przez Stowarzyszenie.

§26

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia, a do jej zadań należy w szczególności:

 1. kontrolowanie nie mniej raz w roku działalności Stowarzyszenia
 2. przekazywanie Zarządowi wniosków pokontrolnych
 3. przedstawienie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia
 4. wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
 5. przeprowadzanie innych działań kontrolnych zaleconych przez Walne Zebranie Członków

§27

Mandat członka władz wybieralnych Stowarzyszenia wygasza z upływem kadencji, a w czasie jej trwania na skutek :

 1. ustania członkostwa Stowarzyszeniu
 2. rezygnacja z mandatu
 3. odwołanie ze składu władz lub rozwiązania danej władzy

 

§28

Odwołanie członka ze składu władz może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z powodu nie wypełniania przez niego przyjętych obowiązków. Uzupełnienie vacatu w składzie władz może nastąpić uchwałą Walnego zebrania członków Stowarzyszenia.

Rozdział V
Fundusze i Majątek Stowarzyszenia

 

§29

Na majątek stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§30

Fundusze stowarzyszenia powstają:

 1. ze składek i opłat członkowskich
 2. z dochodów działalności gospodarczej Stowarzyszenia zgodnie z określonymi w tej kwestii obowiązującymi przepisami prawa.
 3. z przyjętych darowizn, spadków i zapisów z zachowaniem obowiązujących przepisów
 4. z ofiarności publicznej

§31

 1. Stowarzyszenie lokuje pieniądze na koncie bankowym w udziałach, akcjach i innych składnikach majątkowych.
 2. Operacje finansowe oraz majątek Stowarzyszenia są ewidencjonowane księgowości według obowiązujących przepisów.
 3. Rok budżetowy i sprawozdawczy ustala się zgodnie z rokiem kalendarzowym.
§ 32

W imieniu Stowarzyszenia dokumenty związane ze zobowiązaniami finansowymi podpisują dwie osoby: Prezes Stowarzyszenia lub Sekretarz oraz Skarbnik. Pozostałe dokumenty podpisują: Prezes, Sekretarz lub Skarbnik wraz z drugim członkiem zarządu.

Rozdział VI
Tryb likwidacji Stowarzyszenia
§ 33
 1. Rozwiązane Stowarzyszenia może nastąpić na walnym zebraniu, specjalnie w tym celu zwołanym uchwałą podjętą większością ¾ głosów oddanych przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
 2. Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną.
 3. O przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji Stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie, które podjęło uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 34

W razie rozwiązania Stowarzyszenia przez sąd, majątek Stowarzyszenia przejmie Stowarzyszenie, które podejmie się kontynuowania działalności i finansowania instytucji powołanych do życia przez Stowarzyszenie.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 35
 1. Pierwsze Walne Zebranie Stowarzyszenia odbędzie się w terminie do 14-stu dni od daty postanowienia sądowego o rejestracji Stowarzyszenia.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.
Zarząd

Prezes Stowarzyszenia: Jacek Mura

Zastępca Prezesa Stowarzyszenia: Maria Malinowska

Sekretarz Stowarzyszenia: Krzysztof Kryj

Skarbnik Stowarzyszenia: Mariola Galocz

Członek Stowarzyszenia: Mariola Madzia

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia:

Przewodnicząca: Grażyna Potera

Sekretarz: Janusz Ostrowski

Członek: Maria Sentycz 

Deklaracja
Piknik Przyjaciół II LO