Deklaracja dostępności


Dostępność cyfrowa

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2019-07-28.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • Większość podstron serwisu spełnia wymagania WCAG.
 • Zapewniono możliwość zwiększenia rozmiaru tekstu.
 • Niektóre treści mają niewłaściwy kontrast. Zapewniono możliwość zwiększenia kontrastu
 • Niektóre obrazki nie mają tekstu alternatywnego
 • Niektóre zamieszczone informacje w formie załączników są w postaci skanów, co wynika z charakteru informacji, jaki jest niezbędny do ich opublikowania
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych ze względu na to, że na stronie jest zamieszczana bardzo duża liczba zdjęć
 • Odnośniki otwierają się w nowych oknach
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-20.
  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Zgodność 98.20%. Wynik testu: http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=dd351bd0-c04f-46d8-b77c-095c37816f17

  Skróty klawiaturowe

  Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Tomanek, finanse@2lo.rybnik.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 42 21 229. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


  Informacje na temat procedury

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.  Dostępność architektoniczna

  • Do budynku prowadzą cztery wejścia ogólnodostępne: od ul. Mikołowskiej, od ul. Piasta i 2 wejścia od dziedzińca. Wejścia od ul. Mikołowskiej oraz od dziedzińca są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wyposażone są w samozamykacz.
  • Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze.
  • W budynku brak toalety dostosowanej do osób z niepełnosprawnością ruchową.
  • Przed głównym wejściem od ul. Mikołowskiej wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.