Zasady rekrutacji do oddziałów pierwszych w II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. A. F. Modrzewskiego na rok szkolny 2020/2021

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019  roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r. poz.1737 )

§1

1. W roku szkolnym 2020/2021 nabór do szkoły ponadpodstawowych przeprowadzany jest w formie elektronicznej.
2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.

§2

W roku szkolnym 2020/2021 zostaną otwarte klasy z następującymi rozszerzeniami:

1A – matematyka, fizyka, język angielski,

1B – matematyka, fizyka, chemia (klasa dwujęzyczna-język angielski)

1C – matematyka, geografia, język angielski,

1D – biologia, chemia, matematyka (klasa dwujęzyczna-język angielski)

1E – biologia, chemia, język angielski,

1F – język polski, wiedza o społeczeństwie, (klasa dwujęzyczna -język angielski)

§3

 1. Drugi język obcy w roku szkolnym 2020/2021 nauczany jest w klasach pierwszych A, B, D i E w oparciu o podział danej klasy na dwie grupy językowe: grupę z językiem niemieckim oraz grupę z językiem francuskim.
 2. Drugi język obcy w roku szkolnym 2020/2021 nauczany jest w klasie pierwszej C w oparciu o podział danej klasy na dwie grupy językowe: grupę z językiem niemieckim oraz grupę z językiem rosyjskim.
 3. Drugi język obcy w roku szkolnym 2020/2021 nauczany jest w klasie pierwszej F w oparciu o podział danej klasy na dwie grupy językowe: grupę z językiem niemieckim oraz grupę z językiem włoskim.
 4. Uczniowie, którzy w szkole podstawowej uczyli się innego języka obcego niż  język niemiecki, bądź nie mieli drugiego języka obcego, automatycznie przydzielani są (w klasach A,B,D,E) do grup z językiem francuskim od podstaw.
 5.  Uczniowie, którzy w szkole podstawowej uczyli się innego języka obcego niż  język niemiecki, bądź nie mieli drugiego języka obcego, automatycznie przydzielani są w klasie C do grupy z językiem rosyjskim od podstaw.
 6. Uczniowie, którzy w szkole podstawowej uczyli się innego języka obcego niż  język niemiecki, bądź nie mieli drugiego języka obcego, automatycznie przydzielani są w klasie F do grupy z językiem włoskim od podstaw.
 7. Uczniowie, którzy w szkole podstawowej uczyli się języka niemieckiego jako drugiego języka obcego, zobowiązani są do napisania testu diagnostycznego z tegoż języka w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.
   W oparciu o wynik testu  uczniowie będą odpowiednio przydzieleni do grupy z językiem niemieckim (kontynuacja) lub do grupy drugiego języka nauczanego w danej klasie.

§4

Dokumenty i terminy obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych:

 1. Wniosek o przyjęcie do liceum należy złożyć w terminie od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

Uwaga!   Złożenie wniosku do klas dwujęzycznych w terminie: od 11 maja 2020 r. do 20 maja 2020 do godz.15.00 (pozostałe dokumenty kandydat składa do 23 czerwca 2020 roku do godz. 15.00)


2. W dniu 29 maja 2020 r. o godzinie 14.00 w szkole pierwszego wyboru odbędzie się sprawdzian kompetencji językowych do klas dwujęzycznych.

Kandydaci, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu w w/w terminie mogą, (po złożeniu podania) przystąpić do sprawdzianu w terminie dodatkowym, tj. w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 14.00.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów , którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych – 10 czerwca 2020 r. o godz. 14.00, a dla kandydatów, którzy pisali sprawdzian w II terminie – 19 czerwca 2020 r. o godz. 10.00

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do liceum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 26 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

Godziny pracy komisji rekrutacyjnej w dniach 26 – 30 czerwca 2020r. będą ogłoszone 22 czerwca 2020 r. na szkolnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w szkole

4. Weryfikacja dokumentów oraz wniosków o przyjęcie do liceum do 10 lipca 2020 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 13 lipca 2020 r. o godz. 10.00
6
. Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty –od 13 lipca 2020 r. do 20 lipca 2020 r. do godz. 15.00

Godziny pracy komisji rekrutacyjnej w dniach 13 – 20 lipca 2020r. będą ogłoszone 22 czerwca 2020 r. na szkolnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w szkole

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 21 lipca 2020 r. o godz. 10.00
Kandydat dostarcza także następujące dokumenty:
kartę zdrowia;
dwa podpisane zdjęcia (imię i nazwisko, data urodzenia, dokładny adres z kodem
pocztowym);

§5

Kwalifikowanie kandydatów
Do klasy pierwszej liceum przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, przystąpili do egzaminu ósmoklasisty oraz (dla klas dwujęzycznych) uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (organizowanego przez kuratora oświaty), przeprowadzonych zgodnie z         przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty są przyjmowani do liceum  w pierwszej kolejności.

Na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1. wyniki egzaminu ósmoklasisty – są one przeliczane na punkty według zasady:

-wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35

-wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3

Ze wszystkich egzaminów łącznie można uzyskać maksymalnie 100 pkt.

2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki, obcego języka nowożytnego (język angielski) oraz z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora liceum związanych z wybraną klasą (§ 6 regulaminu)

Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych:
za oceny wyrażone w stopniu:
celującym – przyznaje się po 18 punktów;
bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Maksymalnie można uzyskać 72 punkty.

3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów.


4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy , artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły maksymalnie 18 punktów według następujących zasad:

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt
 • dwóch lub więcej tytułów laureata  konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty  konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt
 • tytułu laureata  konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt
 • tytułu finalisty  konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione  poprzednio, artystycznych, sportowych organizowane przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – 4 pkt
 • krajowym– 3 pkt
 • wojewódzkim– 2 pkt
 • powiatowym– 1 pkt

5. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, szczególnie w formie wolontariatu wpisane na świadectwie ukończenia szkoły  – maksymalnie 3pkt

6. Wynik sprawdzianu kompetencji językowych do klas dwujęzycznych- maksymalnie 20 pkt.

Warunek uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady z języka angielskiego, oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka angielskiego

W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów.
W postępowaniu rekrutacyjnym do klas dwujęzycznych maksymalnie 220 punktów.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno -pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1. wielodzietność rodziny kandydata
2. niepełnosprawność kandydata
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą

Wyżej wymienione kryteria mają jednakową wartość.

§6

Wykaz zajęć edukacyjnych, z których oceny są brane pod uwagę przy rekrutacji do klas o poszczególnych rozszerzeniach:

 1. klasa z rozszerzonym programem nauczania z matematyki, fizyki i języka angielskiego – oceny z języka polskiego, matematyki, obcego języka nowożytnego oraz z fizyki
  B- klasa z rozszerzonym programem nauczania z matematyki, fizyki, chemii (klasa dwujęzyczna z j. angielskim) – oceny z języka polskiego, matematyki, obcego języka nowożytnego oraz z fizyki
  C– klasa z rozszerzonym programem nauczania z matematyki, geografii i języka angielskiego – oceny z języka polskiego, matematyki, obcego języka nowożytnego oraz z geografii
  D– klasa z rozszerzonym programem nauczania z biologii, chemii i matematyki (klasa dwujęzyczna z j. angielskim) – oceny z języka polskiego, matematyki, obcego języka nowożytnego oraz z chemii
  E– klasa z rozszerzonym programem nauczania z biologii, chemii i j. angielskim – oceny z języka polskiego, matematyki, obcego języka nowożytnego oraz z biologii
  F– klasa z rozszerzonym programem nauczania z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, (klasa dwujęzyczna z j. angielskim)– oceny z języka polskiego, matematyki, obcego języka nowożytnego oraz z wos

§7

1. Od ustaleń Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora liceum
w terminach i formach zgodnych z Prawem Oświatowym Dz.U. z 2017r. .

2. Dane osobowe ucznia będą chronione zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.