Skip to content
English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Irish
Matura z chemii Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Redaktor: Agnieszka Chorągwicka   
13.08.2008.

Egzamin maturalny z chemii sprawdza wiadomości i umiejętności określone w standardach wymagań egzaminacyjnych dla tego przedmiotu, jest egzaminem zewnętrznym i ma formę pisemną. Polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych zawartych w arkuszach egzaminacyjnych.

Standardy wymagań egzaminacyjnych są podstawowym dokumentem regulującym zakres i poziom wymaganej na egzaminie wiedzy i umiejętności. Standardy wymagań egzaminacyjnych z chemii obejmują trzy obszary:
I. Wiadomości i rozumienie
II. Korzystanie z informacji
III. Tworzenie informacji.

Do pobrania arkusze egzaminacyjne z ubiegłych lat.

Do pobrania Informator o egzaminie maturalnym z chemii.

Standardy wymagań egzaminacyjnych

 

Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie  

Egzamin maturalny z chemii sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania 

z zakresu tego przedmiotu określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

dla IV etapu edukacyjnego w zakresie rozszerzonym i podstawowym. Zadania w arkuszu 

egzaminacyjnym mogą również odnosić się do wymagań przypisanych do etapów 

wcześniejszych, tj. etapu III (gimnazjum). 

Podstawa programowa dzieli wymagania na ogólne i szczegółowe. Wymagania ogólne – jako 

syntetyczne ujęcie nadrzędnych celów kształcenia – informują, jak rozumieć

podporządkowane im wymagania szczegółowe, które odwołują się do ściśle określonych 

wiadomości i umiejętności. 

W szczególności, zadania w arkuszu maturalnym z chemii na poziomie rozszerzonym mają 

na celu sprawdzenie: 

 

  • umiejętności rozumowania, argumentowania i wnioskowania, 
  • umiejętności wykorzystywania informacji z różnorodnych źródeł, 
  • umiejętności projektowania doświadczeń chemicznych i interpretowania wyników, 
  • umiejętności wykorzystywania narzędzi matematycznych do opisu i analizy zjawisk i procesów. 

 

I. WIADOMOŚCI I ROZUMIENIE
Zdający zna, rozumie i stosuje terminy, pojęcia i prawa oraz wyjaśnia procesy i zjawiska:

POZIOM PODSTAWOWY

1) zna i rozumie prawa, pojęcia i zjawiskachemiczne, posługuje się terminologią i symboliką chemiczną związaną z:
a) budową atomu, izotopami i promieniotwórczością naturalną,
b) wiązaniami chemicznymi,
c) molem substancji chemicznej,
d) pierwiastkami i związkami chemicznymi,
e) typami reakcji chemicznych,
f) roztworami wodnymi i ich stężeniem,
g) dysocjacją jonową i reakcjami zobojętnienia i strącania osadów,
h) reakcjami utleniania i redukcji,
i) węglowodorami i ich pochodnymi,
2) opisuje właściwości najważniejszych pierwiastków i związków chemicznych oraz ich zastosowania:
a) właściwości fizyczne i chemiczne metali i niemetali (sodu, potasu, magnezu, wapnia, glinu, cynku, żelaza, miedzi, wodoru, tlenu, azotu, chloru, bromu, węgla, krzemu, fosforu, siarki),
b) właściwości fizyczne i chemiczne tlenków wymienionych w lit. a metali i niemetali, wodorków niemetali (tlenu, azotu, chloru, bromu, siarki), najważniejszych zasad, kwasów i soli, węglowodorów i ich pochodnych,
c) zastosowania poznanych substancji chemicznych i zagrożenia powodowane niewłaściwym ich wykorzystaniem,
3) przedstawia i wyjaśnia zjawiska i procesy chemiczne:
a) zapisuje równania reakcji chemicznych w formie cząsteczkowej i jonowej,
b) interpretuje jakościowo i ilościowo równania reakcji chemicznych,
c) opisuje efekty energetyczne przemian,
d) określa czynniki wpływające na przebieg reakcji chemicznych.

POZIOM ROZSZERZONY

1) jak na poziomie podstawowym oraz:
a) budową atomu w jakościowym ujęciu mechaniki kwantowej, izotopami i promieniotwórczością sztuczną,
b) szybkością reakcji chemicznych, katalizą,
c) układami koloidalnymi,
d) elektrolitami, dysocjacją jonową oraz reakcjami zachodzącymi w roztworach wodnych,
e) ogniwami galwanicznymi i elektrolizą,
f) szeregiem homologicznym,
g) izomerią związków organicznych,
2) jak na poziomie podstawowym oraz:
a) właściwości fizyczne i chemiczne metali (chromu, manganu, srebra),
b) właściwości fizyczne i chemiczne tlenków wymienionych metali, wodorków, wodorotlenków, kwasów i soli, węglowodorów i ich pochodnych,
3) jak na poziomie podstawowym.


II. KORZYSTANIE Z INFORMACJI
Zdający wykorzystuje i przetwarza informacje:

POZIOM PODSTAWOWY

1) odczytuje i analizuje informacje przedstawione w formie:
a) tekstu o tematyce chemicznej,
b) tablic chemicznych, tabeli, wykresu, schematu, rysunku,
2) uzupełnia brakujące informacje na podstawie analizy tablic chemicznych, tabeli, wykresu, schematu, rysunku i tekstu,
3) selekcjonuje, porównuje informacje,
4) przetwarza informacje według podanych zasad:
a) konstruuje schematy, rysunki, tabele, wykresy,
b) formułuje opisy przedstawionych zjawisk, procesów,
5) wykonuje obliczenia chemiczne:
a) z zastosowaniem pojęcia mola i objętości molowej,
b) stechiometryczne,
c) związane ze stężeniem procentowym i stężeniem molowym roztworu.

 POZIOM ROZSZERZONY

1) jak na poziomie podstawowym
2) jak na poziomie podstawowym
3) jak na poziomie podstawowym
4) jak na poziomie podstawowym
5) jak na poziomie podstawowym oraz:
a) związane z izotopami i przemianami promieniotwórczymi,
b) z zastosowaniem warunków standardowych i warunków normalnych,
c) związane z rozpuszczalnością, przeliczaniem stężeń,
d) związane z SEM ogniwa oraz z zastosowaniem praw elektrolizy,
e) związane ze stałą równowagi, stałą i stopniem dysocjacji, prawem rozcieńczeń Ostwalda, pH roztworu,
f) związane z szybkością reakcji chemicznej,
g) związane z efektami energetycznymi przemian.


III. TWORZENIE INFORMACJI
Zdający rozwiązuje problemy, tworzy i interpretuje informacje:

POZIOM PODSTAWOWY

1) wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe w zakresie: podobieństw i różnic we właściwościach pierwiastków, zależności między budową substancji a jej właściwościami oraz przemian chemicznych,
2) planuje typowe eksperymenty i przewiduje obserwacje,
3) interpretuje informacje oraz formułuje wnioski.

POZIOM ROZSZERZONY

1) jak na poziomie podstawowym
2) planuje eksperymenty i przewiduje obserwacje,
3) interpretuje informacje oraz formułuje wnioski i uzasadnia opinie.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Gimnazjum

strona www Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18 w Rybniku:

g18.rybnik.pl

Zamów biuletyn


Logowanie


Hasło?