Skip to content
English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Irish
Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

REGULAMIN PRACOWNI INFORMATYCZNEJ

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W RYBNIKU

(Podstawa prawna: § 17. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.)Postanowienia ogólne


§ 1
Pracownia komputerowa przeznaczona jest do prowadzenia zajęć edukacyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rybniku.

§ 2
Z pracowni komputerowej mogą korzystać wyłącznie uczniowie oraz upoważnieni nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rybniku.

§ 3
Osoby przebywające w pracowni zobowiązane są do stosowania się do przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w:
1.    Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
2.    Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych.

Przygotowanie do zajęć

§ 4

Uczniowie mogą przebywać w pracowni tylko pod opieką nauczyciela. Mogą przebywać także poza godzinami zajęć obowiązkowych, ale po uzyskaniu każdorazowo zgody nauczyciela.

§ 5
Zabrania się wnoszenia i spożywania w pracowni substancji lub przedmiotów mogących wpłynąć niekorzystnie na funkcjonowanie sprzętu komputerowego. W szczególności zakaz dotyczy produktów żywnościowych i napojów.
 
§ 6
Uczniowie pracują przez cały rok na przydzielonych im stanowiskach. Zmiana stanowiska wymaga każdorazowo zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia.

§ 7
Przed rozpoczęciem pracy na stanowisku uczniowie są zobowiązani do sprawdzenia jego stanu ogólnego i technicznego i zgłoszenia dostrzegalnych usterek nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

Praca na zajęciach

§ 8
Włączenie lub wyłączenie zasilania komputera każdorazowo wymaga uzyskania zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia.

§ 9
Dokonywanie zmian w konfiguracji sprzętowej systemów komputerowych znajdujących się w pracowni (w szczególności otwieranie jednostek centralnych, przyłączanie/odłączanie myszy, przyłączanie/odłączanie klawiatur, regulacja parametrów monitorów) dozwolone jest wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia. Zauważone problemy należy mu natychmiast zgłaszać.

§ 10
Dokonywanie zmian w konfiguracji programowej systemów komputerowych znajdujących się w pracowni (w szczególności instalowanie/usuwanie oprogramowania, (gry, komunikatory internetowe) zmiany ustawień systemu operacyjnego oraz programów, tworzenie i usuwanie danych) dozwolone jest wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.

§ 11
Uczniowie mają prawo korzystać z danych i programów udostępnionych w systemie komputerowym szkoły. Mają także prawo, po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia, do korzystania ze znajdujących się w pracowni urządzeń komputerowych, takich jak drukarki, skanery, kamery, aparaty cyfrowe i inne.
 
§ 12
Użytkownicy pracowni mają prawo do korzystania z własnych danych, pobranych z Internetu lub przyniesionych na wymiennych nośnikach danych, po uprzednim sprawdzeniu ich za pomocą programu antywirusowego - pod kontrolą nauczyciela.

§ 13
Użytkownicy pracowni mają prawo do zapisywania swoich plików wyłącznie w wyznaczonym miejscu. Dane tymczasowe, utworzone w trakcie pracy, należy po jej zakończeniu usunąć. Nie gwarantuje się zachowania danych zapisanych poza wyznaczonym miejscem.

§ 14
Użytkownicy sieci komputerowej mają obowiązek dbać o bezpieczeństwo danych, a w szczególności nie udostępniać innym swoich haseł. Administrator (nauczyciel informatyki) przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej; niedopuszczalne są działania mające na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów sieci.

§ 15
W trakcie pracy użytkownicy zobowiązani są do:
 1. Przestrzegania przepisów prawa, w szczególności dotyczących:
  a) uzyskiwania nieuprawnionego dostępu do danych,
  b) rozpowszechniania pornografii,
  c) propagowania innych zakazanych przez prawo treści;
 2. Przestrzegania powszechnie przyjętych norm obyczajowych, w tym dotyczących korzystania z Internetu:
  a) nierozpowszechniania spamu,
  b) nieobrażania innych użytkowników;
 3. Informowania nauczyciela prowadzącego zajęcia o nietypowym działaniu komputera.
§ 16
Nauczyciel prowadzący zajęcia ma prawo blokowania dostępu do określonych danych lub usług (w szczególności dostępu do Internetu) oraz monitorowania poczynań osób korzystających z pracowni). Z Internetu można korzystać jedynie w zakresie określonym przez nauczyciela. Podczas korzystania z usług internetowych takich, jak poczta i grupy dyskusyjne, należy zachowywać się kulturalnie, nie wolno nikogo obrażać, wysyłać niegrzecznych listów lub niecenzuralnych plików.

§ 17
Korzystanie z urządzeń drukujących - w celu drukowania prac dodatkowych, których opracowanie nie jest zadaniem wynikającym z treści zajęć prowadzonych w pracowni komputerowej, ale służy do realizacji celów dydaktycznych - możliwe jest wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.

§ 18
Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy, a w szczególności odpowiednio wyłączyć komputer, ustawić elementy zestawu komputerowego na właściwym miejscu.

§ 19

Nauczyciel prowadzący zajęcia ma prawo nakazać uczniom, po uprzednim ich poinstruowaniu i dostarczeniu odpowiednich środków, wykonanie prostych zabiegów konserwacyjnych (czyszczenie klawiatury, myszy, obudowy komputera, ekranu monitora).

Postanowienia końcowe

 § 20

Uczniowie zostają zapoznani z niniejszym regulaminem oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy na pierwszych zajęciach w roku szkolnym.

§ 21

W kwestiach nie wymienionych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy statutu szkoły oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 22

Regulamin pracowni komputerowej obowiązuje wszystkich uczniów korzystających z pracowni zarówno podczas planowych zajęć lekcyjnych, jak i poza nimi.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2003

 

 
« poprzedni artykuł

Gimnazjum

strona www Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18 w Rybniku:

g18.rybnik.pl

Zamów biuletyn


Logowanie


Hasło?