Skip to content
English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Irish
Regulamin rekrutacji Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Redaktor: Sylwia Bandyga   
29.02.2016.

Zasady rekrutacji do oddziałów pierwszych
w II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. F. Modrzewskiego

na rok szkolny 2017/18

Podstawa prawna:

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
 2. Postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr OP-OR.110.2.19.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2017/2018.

§1

 1. W roku szkolnym 2017/2018 nabór do szkoły ponadgimnazjalnych przeprowadzany jest w formie elektronicznej.
 2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje szkolna komisja rekrutacyjna.

§2
 
W roku szkolnym 2017/2018 zostaną otwarte następujące klasy:
1A - matematyczno-fizyczna
z rozszerzoną nauką języka angielskiego
1B - matematyczno - fizyczno - chemiczna dwujęzyczna
(język angielski)
1C - matematyczno - geograficzna
z rozszerzoną nauką języka angielskiego
1D - biologiczno - chemiczno - matematyczna dwujęzyczna
(język angielski)
1E - biologiczno - chemiczna
(język angielski)
1F - polski - historia - WOS - dwujęzyczna
(język angielski)

§3
Dokumenty i terminy obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych:

 1. Wniosek o przyjęcie do liceum należy złożyć w terminie od 19 maja 2017 r. do 19 czerwca 2017 r (nabór do klas dwujęzycznych od 19 maja 2017 do 2 czerwca 2017).
 2. W dniu 9 czerwca 2017 r. o godz. 14.00 w szkole pierwszego wyboru odbędzie się test kompetencji językowych do klas dwujęzycznych.
 3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów , którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych do dnia 14 czerwca 2017 r.
 4. Uzupełnienie wniosku o przyjcie do liceum o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r.
 5. Weryfikacja dokumentów oraz wniosków o przyjęcie do liceum do 6 lipca 2017 r.
 6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 7 lipca 2017 r.
 7. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego –od 7 lipca do 13 lipca 2017 r.
 8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 14 lipca 2017 r.

Kandydat dostarcza także następujące dokumenty:

  • kartę zdrowia;
  • dwa podpisane zdjęcia (imię i nazwisko, data urodzenia, dokładny adres z kodem pocztowym);


§4
Kwalifikowanie kandydatów

Do klasy pierwszej liceum przyjmuje się kandydatów , którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.

W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas dwujęzycznych maksymalnie 220 punktów.

Podczas rekrutacji brane są uwagę:

 1. wyniki egzaminu gimnazjalnego – są one przeliczane na punkty według zasady, że każdy procent odpowiada 0,2 pkt czyli z każdego zakresu maksymalnie można uzyskać 20pkt, a z wszystkich egzaminów łącznie można uzyskać maksymalnie 100 pkt.
 2. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki,  obcego języka nowożytnego oraz z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora liceum związanych z wybraną klasą- maksymalnie można uzyskać 72 punkty.
 3. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów.
 4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
  1. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy , artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły - 18 punktów.
  2. osiągniecia w zakresie aktywności społecznej  (wolontariat) - 3 punkty.
 5. Wynik sprawdzianu kompetencji językowych do klas dwujęzycznych-20 pkt.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępwania rekrutacyjnego  brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata
 2. niepełnosprawność kandydata
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą

§5

Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych:

Za oceny wyrażone w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.


§6

Wykaz zajęć edukacyjnych, z których oceny są brane pod uwagę przy rekrutacji do klas o poszczególnych rozszerzeniach:

 • A- klasa z rozszerzonym programem nauczania z matematyki, fizyki i języka angielskiego –fizyka
 • B- klasa z rozszerzonym programem nauczania z matematyki, fizyki, chemii (klasa dwujęzyczna z j. angielskim) –fizyka
 • C- klasa z rozszerzonym programem nauczania z matematyki, geografii i języka angielskiego –geografia
 • D- klasa z rozszerzonym programem nauczania z biologii, chemii i matematyki (klasa dwujęzyczna z j. angielskim –chemia
 • E- klasa z rozszerzonym programem nauczania z biologii, chemii i  j. angielskim) – biologia
 • F- klasa z rozszerzonym programem nauczania z j. polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie (klasa dwujęzyczna z językiem angielskim) - historia,

§7

1. Od ustaleń komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora liceum w terminach i formach zgodnych z artykułem 20zc Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty.


Dane osobowe ucznia będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

Gimnazjum

strona www Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18 w Rybniku:

g18.rybnik.pl

Zamów biuletyn


Logowanie


Hasło?