Skip to content
English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Irish
PSO Geografia Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

ZASADY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z GEOGRAFII

 

1. Podczas zajęć z geografii przewiduje się następujące formy weryfikacji wiadomości i umiejętności z których uczeń może otrzymać oceny cząstkowe:

* sprawdziany podsumowujące dany dział materiału nauczania

* kartkówki

* odpowiedzi ustne

2. Oceny cząstkowe uczeń może otrzymać również za:

* pisemną pracę domową

* wygłoszenie referatu

* aktywność na zajęciach lekcyjnych

3. Sprawdzian przeprowadza się po zrealizowaniu danego działu programowego, a zapowiada się go z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Przed przeprowadzeniem nowego sprawdzianu nauczyciel jest zobowiązany oddać sprawdzian poprzedni.

4. Sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli uczeń był nieobecny na sprawdzianie to przewiduje się następujące formy jego zaliczania:

* W przypadku kilkudniowej nieobecności uczeń ma obowiązek zaliczyć sprawdzian w okresie dwóch tygodni od powrotu do szkoły.

* W przypadku nie obecności jednodniowej uczeń ma obowiązek zaliczyc sprawdzian na najbliższych zajęciach lekcyjnych lub w terminie wskazanym przez nauczyciela.

* W przypadku bardzo długiej nieobecności związanej z wyjątkowymi okolicznościami (np. pobyt w szpitalu) forma i termin zaliczenia sprawdzianu zostaje ustalona przez nauczyciela indywidualnie.

* W przypadku, gdy uczen był nieobecny na sprawdzianie i nie przystapi do niego w terminie dodatkowym, nauczyciel może obniżyć ocenę koncowosemestralną lub końcoworoczną.

 

5. Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy sprawdzianu pisemnego (jeśli w pierwszym terminie otrzymał ocenę niższa od oceny dostatecznej). Obydwie oceny będą wliczone do średniej ważonej przy czym ocena uzyskana z poprawy sprawdzianu jest liczona z wagą o 0,5 mniejszą od wagi sprawdzianu napisanego w pierwszym terminie.

 

6. W przypadku nieobecności nauczyciela lub w przypadku usprawiedliwionej nieobecności klasy w dniu zapoiwedzianego sprawdzianu, będzie on przeprowadzony na najbliższej lekcji geografii.

 

7. Kartkówki oraz odpowedzi ustne mogą obejmować maksymalnie trzy jednostki tematyczne łącznie z praca domową. Nie wykonanie pracy domowej skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.

 

8. Oceny czastkowe ze sprawdzianów działowych są wpisywane kolorem czerwonym.

 

9. Podstawą ustalenia oceny końcowosemestralniej i oceny końcoworocznej jest obliczenie średniej ważonej ocen cząstkowych według następujących zasad:   

* oceny ze sprawdzianow działowych mają wagę 1,5, pozostałe mają wagę 1,0, a odpowiedzi ustnę, kartkówki oraz inne formy aktywności mają wagę 0,5.

* wartość średniej ważonej (W):

(suma ocen wagi 0,5) 0,5 + (suma ocen wagi 1) + (suma ocen wagi 1,5) 1,5

(liczba ocen wagi 0,5) 0,5 + (liczba ocen wagi 1) + (liczba ocen wagi 1,5) 1,5

 

Wartość W nalezy zaokrąglić do jednego miejsca po przecinku z zgodnie z regułami zaokrąglania.

* po obliczeniu wartości W zostaje ustalona ocena końcowa:

WARTOŚĆ W

 OCENA

- 1,5 

NIEDOSTATECZNY 

1,6 - 2,5 

DOPUSZCZAJĄCY 

2,6 - 3,5 

 DOSTATECZNY

 3,6 - 4,5

 DOBRY

4,6 -  

 BARDZO DOBRY

 

* Przy wystawianiu oceny końcoworocznej średnią ważoną W oblicza sie z ocen cząstkowych uzyskanych w ciągu całego roku szkolnego.

* stopień celujący otrzymuje uczeń, który spełnił wszystkie podane poniżej warunki:

- spełnił wymagania odpowiadajace stopniowi bardzo dobremu;

- opanował treści ponad programowe w stopniu umożliwiającym rozwiązywanie zadań problemowych;

- brał udział z sukcesami w konkursach i olimpiadach geograficznych. Za sukces w konkursie uważa się co najmniej zakwalifikowanie się ucznia do finału, a w olipiadzie zakwalifikowanie sie ucznia do następnego etapu.

* Uczeń, który w klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ważoną równą odpowiednio 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5; może napisac dodatkowy sprawdzian badający jego wiadomości i umiejętnośći na ocene wyższą niz przewidywana.   

 
« poprzedni artykuł

Gimnazjum

strona www Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18 w Rybniku:

g18.rybnik.pl

Zamów biuletyn


Logowanie


Hasło?