Skip to content
English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Irish
Tematy maturalne z języka polskiego - Literatura Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

TEMATY 2013/2014

LITERATURA

 1. Postaci kobiecej tożsamości. Na podstawie wybranych utworów literackich omów zagadnienie kształtowania się kobiecej tożsamości wybranych pisarek.
 2. Interpretując wybrane utwory poetyckie, omów funkcjonowanie horacjanizmu w poezji różnych epok.
 3. Topos teatru świata. Omów jego istotę i sposób realizacji w wybranych utworach literackich.
 4. Topos świata-księgi. Omów jego istotę i sposób realizacji w wybranych utworach literackich.
 5. Swoistość gatunkowa reportażu. Omów na podstawie analizy wybranych przykładów.
 6. Literackość gatunków dokumentarnych XX i/lub XXI wieku. Analizując wybrane przykłady, rozważ, w jaki sposób się przejawia.
 7. Antyurbanizm w literaturze: przyczyny i przejawy zjawiska. Omów, interpretując wybrane przykłady.
 8. Różne sposoby kreowania miasta jako przestrzeni życiowej bohatera literackiego. Omów na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów.
 9. Obraz mieszczan w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów.
 10. Rozmowy z Bogiem w poezji wybranych epok. Na podstawie analizy i interpretacji wybranych utworów omów ich formę.
 11. Różne ujęcia motywu wsi w literaturze. Omów temat na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów.
 12. Na podstawie analizy i interpretacji wybranych utworów omów inspiracje filozoficzne w poezji polskiej.
 13. Odwołując się do analizy wybranych utworów literatury XX wieku, omów realizacje motywu państwa totalitarnego.
 14. Polaków portret własny w literaturze romantyzmu. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych utworów literackich.
 15. Omów funkcje różnorodnych sposobów  przedstawienia kultury ziemiańskiej w literaturze wybranych epok (na podstawie interpretacji wybranych przykładów).
 16. Poeci o swojej ars poetica. Na podstawie interpretacji utworów autotematycznych omów   różnorodne    koncepcje    poezji   i   poety    (w wybranych epokach literackich).
 17. Powstanie listopadowe jako temat utworów literackich różnych epok. Odwołując się do interpretacji wybranych tekstów, omów różne funkcje wykorzystania tego motywu.
 18. Powstanie styczniowe jako temat utworów literackich różnych epok. Odwołując się do interpretacji wybranych tekstów, omów różne funkcje wykorzystania tego motywu.
 19. Na podstawie analizy i interpretacji wybranych utworów literackich z różnych epok omów funkcje ?świata na opak? jako sposobu kreacji świata przedstawionego.
 20. "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego jako  źródło inspiracji. Odwołując się do analizy i interpretacji wybranych utworów literackich, wskaż różne sposoby odwołań do ww. dramatu oraz przedstaw funkcje tych nawiązań.
 21. Omów sposoby wykorzystania topiki baśniowej w literaturze romantycznej i współczesnych powieściach typu fantasy (na podstawie analizy wybranych przykładów literackich).
 22. Przedstaw, w jaki sposób funkcjonują w literaturze polskiej wybrane mity narodowe. Odwołaj się do analizy i interpretacji  utworów z różnych epok.
 23. Przedstaw różne literackie  ujęcia  rewolucji i ich funkcje. Omów zagadnienie, odwołując się do analizy i interpretacji wybranych przykładów z różnych epok.
 24. Na podstawie interpretacji wybranych utworów literackich omów różne sposoby funkcjonowania motywu buntu w wybranych epokach.
 25. Funkcje groteski w kreowaniu wizji świata i człowieka. Przedstaw zagadnienie, analizując i interpretując wybrane teksty literackie.
 26. Omów funkcjonowanie motywu Arkadii w wybranych przez Ciebie utworach różnych epok (na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów literackich).
 27. Na podstawie analizy i interpretacji wybranych utworów literackich z różnych epok przedstaw, jak funkcjonuje motyw winy i kary.
 28. Komizm i żart w literaturze ? omów problem, analizując wybrane przykłady z różnych epok literackich.
 29. Na podstawie analizy wybranych przykładów wskaż sposoby i funkcje nawiązań do tradycji baroku we współczesnej liryce polskiej.
 30. Topos śmierci heroicznej w literaturze. Na podstawie analizy i interpretacji wybranych utworów literackich z różnych epok przedstaw sposób jego funkcjonowania.
 31. Motyw tułacza i pielgrzyma. Na podstawie analizy i interpretacji wybranych utworów literackich z różnych epok omów różne aspekty symboliki tego motywu.
 32. Co czytali bohaterowie literaccy? Omów wpływ lektur na ukształtowanie ich osobowości (na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów).
 33. Literackie ujęcia motywu przyrody. Omów problem na podstawie analizy i interpretacji wybranych utworów literackich z różnych epok.
 34. Parodia jako przejaw dialogu z tradycją. Rozwiń temat na podstawie analizy i interpretacji wybranych utworów literackich.
 35. Symbolika drzewa w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów.
 36. Na podstawie analizy i interpretacji wybranych utworów literackich z różnych epok przedstaw funkcjonowanie toposu "non omnis moriar".
 37. Przemiana wewnętrzna jako motyw określający osobowość bohatera literackiego (na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów z różnych epok).
 38. Poeta jako bohater literacki. Przedstaw problem na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów literackich.
 39. Norwid wobec romantycznych poprzedników. Rozważ problem na podstawie analizy i interpretacji wybranych utworów poety.
 40. Omów różne funkcje wykorzystania toposu powrotu do kraju lat dziecinnych w literaturze polskiej (na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów).
 41. Na podstawie analizy i interpretacji wybranych utworów literackich z różnych epok omów funkcjonowanie motywu lotu.
 42. Omów cechy konwencji postmodernistycznej na podstawie analizy wybranych powieści współczesnych.
 43. Obraz dworku w literaturze. Omów symbolikę tego motywu na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów.
 44. Tragizm i błazenada. Na podstawie analizy interpretacji wybranych utworów literackich z różnych epok omów różne ujęcia rzeczywistości PRL-u.
 45. Na podstawie analizy i interpretacji wybranych utworów literackich z różnych epok omów wpływ kontekstu filozoficznego na powstanie i wymowę ideową dzieła.
 46. Na podstawie analizy i interpretacji utworów literackich z różnych epok przedstaw różne kreacje Żyda.
 47. Świat jako labirynt. Na podstawie analizy wybranych przykładów z różnych epok omów funkcjonowanie tego motywu w utworach literackich.
 48. Na podstawie analizy wybranych przykładów z różnych epok omów rolę chwytów     kompozycyjnych i   zabiegów  narracyjnych w wybranych powieściach psychologicznych.
 49. Na podstawie analizy i interpretacji wybranych utworów literackich omów różne koncepcje tragizmu.
 50. Na podstawie analizy i interpretacji wybranych utworów literackich z różnych epok przedstaw sposoby funkcjonowania toposów odwróconych.
 51. Literacki obraz holocaustu. Na podstawie analizy i interpretacji wybranych utworów literackich omów różne metody opisu tragedii ludzkich.
 52. Różne sposoby przejawiania się intertekstualności. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych utworów literackich z różnych epok.
 53. Na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów z różnych epok przedstaw różne obrazy rodziny.
 54. Na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów z różnych epok zaprezentuj różne ujęcia motywu homo faber.
 55. Na podstawie analizy wybranych przykładów z różnych epok przedstaw różne obrazy polskiej szlachty.
 56. Omów sposoby funkcjonowania motywów franciszkańskich na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów z różnych epok.
 57. Na podstawie i interpretacji wybranych przykładów z wybranych epok przedstaw różne ujęcia motywu błazna.
 58. Biografia jako klucz do odczytania dzieł literackich (rozważ na podstawie analizy twórczości wybranego autora).
 59. Emancypantka jako bohaterka literacka. Omów zagadnienie na podstawie analizy i interpretacji wybranych utworów.
 60. Na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów z różnych epok scharakteryzuj rycerza jako bohatera literackiego.
 61. Bohater-patriota w literaturze wybranych epok. Na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów z różnych epok wskaż różne sposoby realizacji motywu.
 62. Rola motywów mitologicznych w literaturze późniejszych epok. Omów zagadnienie na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów.
 63. Rola motywów biblijnych w literaturze późniejszych epok. Omów zagadnienie na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów.
 64. Kreacje świata przedstawionego w antyutopiach. Omów zagadnienie na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów.
 65. Kryzys światopoglądowy jako temat literacki. Omów zagadnienie na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów.
 66. Obraz szkoły w utworach literackich. Omów sposoby jego kreacji na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów z różnych epok.
 67. Na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów z różnych epok przedstaw literackie portrety władców.
 68. Różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiej w literaturze polskiej. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych przykładów.
 69. Twórczość J. Kochanowskiego w tradycji literackiej późniejszych epok. Rozwiń temat na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów.
 70. Omów problem dziedzictwa sarmackiego w literaturze epok późniejszych (na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów).
 71. Na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów z różnych epok przedstaw różne ujęcia motywu utopii.
 72. Folklor jako inspiracja pisarzy w różnych epokach. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych przykładów.
 73. Na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów z wybranych epok scharakteryzuj różne sposoby wykorzystania kategorii czasu w utworach epickich lub dramatycznych.
 74. Na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów z różnych epok objaśnij funkcję konwencji onirycznej w kreowaniu świata przedstawionego.
 75. Etos inteligenta i jego demaskacja. Przedstaw problem na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów literackich.
 76. Motto - kluczem do interpretacji dzieła literackiego. Rozwiń temat na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów literackich.
 77. Klasycyzm w polskiej poezji współczesnej. Rozwiń temat na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów literackich.
 78. Na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów z różnych epok omów funkcjonowanie motywów pasyjnych w literaturze polskiej.
 79. Na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów z różnych epok przedstaw różne funkcje motywu tańca w literaturze polskiej.
 80. Portrety kochanków w literaturze. Zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do analizy wybranych utworów różnych epok.
 81. Heroizacja i deheroizacja bohaterów w literaturze polskiej. Omów na przykładzie analizy i interpretacji wybranych utworów.
 82. Rola kostiumu historycznego w utworze literackim. Omów na przykładzie analizy i interpretacji wybranych przykładów.
 83. Mit o Prometeuszu i jego literackie przetworzenia. Omów problem na podstawie analizy i interpretacji wybranych utworów.
 84. Mit o Orfeuszu i jego literackie przetworzenia. Omów problem na przykładzie analizy i interpretacji wybranych utworów.
 85. Mit o Ikarze i jego literackie przetworzenia. Omów problem na przykładzie analizy i interpretacji wybranych utworów.
 86. Mit o Narcyzie i jego literackie przetworzenia. Omów problem na przykładzie analizy i interpretacji wybranych utworów.
 87. Opowieści z tezą. Na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów literackich z wybranych epok przedstaw różne sposoby realizowania się tendencyjności.
 88. Na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów literackich z różnych epok przedstaw funkcjonowanie mitu Litwy.
 89. Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Scharakteryzuj sposoby i cele tego literackiego zjawiska (na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów).
 90. Krytyka moralności mieszczańskiej w tekstach literackich z XIX wieku oraz współczesnych. Rozważ zagadnienie na podstawie analizy i interpretacji wybranych utworów literackich.
 91. Na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów z różnych epok omów obraz konfliktów międzypokoleniowych w utworach literatury polskiej.
 92. Na podstawie analizy i interpretacji przykładów literackich z różnych epok przedstaw obraz żołnierza polskiego.
 93. Na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów literackich z różnych epok przedstaw funkcjonowanie motywu zdrady.
 94. Na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów omów różne sposoby  funkcjonowania tradycji romantycznej w literaturze współczesnej.
 95. Na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów literackich z różnych epok przedstaw różne funkcje motywu snu.
 96. Jak funkcjonują motywy faustyczne w późniejszych epokach? Omów zagadnienie na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów.
 97. Gra z cenzurą jako zadanie artystyczne. Na podstawie analizy wybranych przykładów literackich z różnych epok wskaż literackie sposoby szyfrowania.
 98. Na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów z różnych epok omów rolę sceny finałowej w interpretacji tekstu literackiego.
 99. Barokowe figury egzystencji. Omów ich różnorodność, analizując wybrane przykłady literackie.
 100. Romantyczne  figury egzystencji. Omów ich różnorodność, analizując wybrane przykłady literackie.
 101. Polacy w krzywym zwierciadle satyry. Analizując przykłady utworów  z różnych epok, przedstaw  środki wyrazu i funkcje takiego sposobu przedstawiania świata.
 102. Sposób kreowania postaci historycznych w literaturze polskiej. Rozwiń temat na podstawie analizy wybranych przykładów literackich.
 103. Emigrant jako bohater literacki. Przedstaw zagadnienie, analizując i interpretując utwory z różnych epok.
 104. Praca jako kryterium oceny człowieka. Przedstaw zagadnienie na podstawie analizy i interpretacji utworów literackich różnych epok.
 105. Na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów literackich z różnych epok przedstaw różne sposoby funkcjonowania motywu maski.
 106. Człowiek wobec starości. Przedstaw zagadnienie na podstawie interpretacji wybranych utworów literackich z różnych epok.
 107. Różne sposoby kreowania postaci świętych w wybranych utworach literackich. Omów zagadnienie, analizując i interpretując teksty z różnych epok.
 108. Obraz Śląska i Ślązaków w wybranych utworach XX i XXI wieku. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Gimnazjum

strona www Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18 w Rybniku:

g18.rybnik.pl

Zamów biuletyn


Logowanie


Hasło?